ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Konkurs
im. T Makowskiego

historia
galeria


Makowski 2008

Makowski 2010
galeria 1
galeria 2
galeria 3
wyniki

Makowski 2012
galeria 1
galeria 2
wręczenie nagród

Makowski 2014
galeria 1
galeria 2
wręczenie nagród

Makowski 2016
ewaluacja
wernisaż na ASP

Makowski 2018
wyniki
galeria
gala

Makowski 2020
obrady jury
  


KONKURS im. Tadeusza Makowskiego, organizowany przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, ul. Gandhiego 14.

W 1999 roku, kiedy szkoła miała swoją siedzibę przy ul. Lipowej 47/49, zrodził się pomysł zorganizowania konkursu wewnątrzszkolnego - interdyscyplinarnego, /jako biennale/, na wzór Konkursu im. Władysława Strzemińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórcą tego przedsięwzięcia był Piotr Izydorczyk, który w tym czasie pełnił funkcję nauczyciela i pierwszego Komisarza konkursu.

Wtedy też został stworzony regulamin konkursu, jego cele i założenia oraz warunki uczestnictwa.

Od początku istnienia konkursu, w każdej z realizowanych edycji, Przewodniczącym Jury był Rektor ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, natomiast członkowie Jury to nauczyciele akademiccy ASP w Łodzi.
Wprowadzona została również zmienność wydziałów, z których powoływani są, jako jurorzy, wykładowcy ASP w Łodzi, w celu uzyskania różnych spojrzeń i ocen prac uczestników konkursu.

Na przykład w III Edycji Konkursu im. T. Makowskiego, w roku szkolnym 2003/2004, Przewodniczącym Jury był – Rektor ASP w Łodzi, prof. Stanisław Łabęcki, natomiast członkami Jury byli: Dziekan wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi – prof. Zbigniew Purczyński, Dziekan wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi – prof. Zygmunt Laskowski, Dziekan wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi – prof. Włodzimierz Morawski, Dziekan wydziału Form Przemysłowych ASP w Łodzi – prof. Jacek Ojrzanowski, Prezes Zarządu Allmendinger – Pan Andrzej Jaskólski oraz honorowy gość Jury – Pan Jerzy Skolimowski, reżyser.

Celem konkursu jest rozwijanie kierunku własnych poszukiwań twórczych, kształtowanie procesu twórczego, wrażliwości na piękno, rywalizacji twórczej w sprzyjającej atmosferze, poprzez nagradzanie najbardziej wartościowych prac.

Obserwując każdą z edycji, można zauważyć duże zaangażowanie uczniów w prezentację swojego dorobku artystycznego, różnych postaw twórczych oraz umiejętności plastycznych.

Konkurs adresowany jest dla klas najstarszych: III i IV Liceum Plastycznego oraz klas: V i VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych - takie uwarunkowania przewidywał regulamin konkursu.
W VII Edycji tego konkursu, regulamin pozwalał na udział uczniów z klasy młodszej, II Liceum Plastycznego i podobnie jak we wcześniejszych edycjach, każdy z uczestników obowiązkowo musiał zaprezentować prace plastyczne z minimum dwóch przedmiotów plastycznych, nauczanych w naszej szkole. Prezentacja mogła również zawierać prace wykonane poza szkołą, ale nie mogły one być niezaopiniowane przez nauczyciela prowadzącego wybrany przedmiot plastyczny.

Byłem wielokrotnie komisarzem tego konkursu i pamiętam zmagania uczniów, ich wysiłek, zaangażowanie w przygotowanie prac i ich ekspozycję na terenie naszej szkoły.
Każdy z uczestników chciał się pokazać z jak najlepszej strony i wierzyć w swoje zwycięstwo. Rangi temu wydarzeniu nadaje fakt, że oceny prac dokonują autorytety, wybitni wykładowcy ASP w Łodzi, a dla uczniów jest to na tyle ważne, że aż niewyobrażalne.

Również i nagrody były wyjątkowe: pierwsze, drugie, i trzecie miejsce – to bezpłatny kurs z rysunku i malarstwa, na wybrany przez laureata wydział ASP w Łodzi.
Po raz pierwszy w ostatniej Edycji tego konkursu ufundowane zostały wyróżnienia, pozwalające na uczestnictwo w kursie multimedialnym z zakresu opanowania podstaw projektowania w 3D Max.

Dla tych młodych ludzi, przyszłych twórców, taki konkurs staje się szansą, sprawdzeniem swoich możliwości, pierwszą konfrontacją o takim znaczeniu, nowym doświadczeniem.

Dlatego też należą się ogromne podziękowania:
władzom, wykładowcom ASP w Łodzi, za objęcie patronatem i pomoc w realizacji wszystkich edycji konkursu.

Dzięki tej współpracy szkoła rozwija się, a tworzą ją uczniowie i prawie każdy z nich ma zamiar zdawać do naszej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Taki sobie wytyczają cel i konsekwentnie do niego dążą, pracując nad sobą, kształtując własne predyspozycje i umiejętności plastyczne.

Warto już pracować nad sobą, poszukiwać, eksperymentować, tworzyć i rozwijać się. Inwestować w siebie, prezentując dokonania twórcze, w wybranych przez siebie dyscyplinach plastycznych.

Komisarz VII Edycji Konkursu im. Tadeusza Makowskiego
Paweł Nowakowski