ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Jesienny
plener
malarski
wrzesień
październik 2021
Jesienny plener malarski
wrzesień-październik 2021Plener malarski w Parku Poniatowskiego

„Wykorzystanie środków technicznych i plastycznych do wyrażenia przestrzeni i planów w krajobrazie. Skupienie się na detalu pierwszego planu.” - to był temat jesiennego pleneru klasy 1 A PLSP.

Klasa odbyła swój pierwszy plener w parku im. J. Poniatowskiego. Młodzież dopiero z podstawowymi umiejętnościami wypracowanymi w pierwszym miesiącu nauki zetknęła się pierwszy raz z przestrzenią w krajobrazie. Uczniowie zaczęli pracę według wskazówek nauczycieli malarstwa od kadrowania wybranego fragmentu. Pierwszym zadaniem była ocena proporcji, zaobserwowanie elementów pierwszego i drugiego planu. Nauczyciel wyjaśniał uczniom, że podstawową zasadą jest obserwacja natury. Praca nad pejzażami powstawała w poniższych etapach: 1. kompozycja uwzględniająca format podłoża
2. rozrysowanie elementów pejzażu
3. wprowadzenie waloru, faktury, kolorów
4. ustalenie klucza kompozycyjnego

Młodzież chętnie i z zaangażowaniem pracowała, a w doskonaleniu zdobywania nowych umiejętności pomagała obserwacja pracy starszej klasy - 3 B PSLP.

Uczniowie z każdym dniem pleneru coraz lepiej rozumiała i utrwalała nowe umiejętności.

Praca w plenerze to jednak bardzo trudne wyzwanie, uczniowie klasy pierwszej nie posiadają po pierwszym miesiącu nauki wystarczających umiejętności. Pomimo to warto podejmować pierwsze próby i dobrze, gdy pierwszoklasiści mają możliwość podpatrywania prac klas wyższych. Największymi trudnościami dla pierwszaków okazały się manualne i obserwacyjne umiejętności. Nad nimi będą pracować w trakcie wielu, kolejnych miesięcy nauki. Jednak napotkane trudności nie zniechęcały uczniów. Zajęcia przebiegały zgodnie z założeniami plenerowymi. Młodzież stosowała się do wskazówek nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w parku i kulturalnego zachowania.

~ Żaneta Widera-Kondraciuk, opiekun artystyczny pleneru

* * *

„Wykorzystanie środków technicznych i plastycznych do wyrażenia głębi, przestrzeni i planów” to temat kolejnego, jesiennego pleneru klasy III b PLSP. Zadaniem wynikającym z założeń zajęć plenerowych było doskonalenie umiejętności manualnych i warsztatowych poprzez wnikliwą obserwację i studiowanie natury.

Zagadnienie plenerowe wymagało również poszukiwania własnego języka plastycznego, właściwych środków ekspresji rysunkowej i malarskiej, a także rozwijania umiejętności interpretacyjnych.

Uczestnicy pleneru syntetyzowali kształty, analizowali kolory, obserwowali zjawiska fizyczne i optyczne zachodzące w naturze, aby przy świadomym doborze odpowiednich technik przekładać je na wypowiedzi plastyczne.

Analiza prac uczniów dowodzi, że interpretacja przestrzeni za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej ciągle stwarza wiele problemów. Uczniowie znają sposoby i metody budowania przestrzeni w kompozycji plastycznej, ale mają ciągle trudności z ich stosowaniem.

Problemy sprawiał również dobór środków wyrazu plastycznego w celu oddania charakteru, faktury, struktury liści, bryły korony drzew. Uczniowie mieli też trudności z oddaniem pory dnia, nastroju i klimatu miejsca.

Realizacja tych zagadnień wymagała podejmowania wielu prób, wprowadzania zmian, korekt.

Napotykane trudności nie zniechęciły uczniów tej klasy do podejmowania kolejnych wyzwań artystycznych, wprowadzania zmian, poszukiwania rozwiązań.

Takie podejście zaowocowało wzrostem umiejętności manualnych i warsztatowych oraz wpłynęło na świadomość artystyczną uczestników pleneru.

Zajęcia przebiegały zgodnie z założeniami plenerowymi. Uczniowie stosowali się do ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na terenie rozległego parku.

Plener jesienny miał również charakter zajęć integracyjnych, odbudowujących osłabione w czasie nauczania zdalnego relacje społeczne pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Cele zajęć plenerowych zostały w pełni zrealizowane.

~ Grażyna Olczyk, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski w Parku Julianowskim

Plener klasy I b PLSP miał miejsce w PARKU JULIANOWSKIM – celem zdarzenia było wprowadzenie uczniów w świat piękna natury i jej bogactwa oraz nauka obserwacji i przenoszenia doświadczeń na płaszczyznę obrazu.

Realizacja zadań plenerowych polegała na wykonaniu szkiców i prac studyjnych, nabywaniu umiejętności komponowania, kadrowania, różnicowania środków wyrazu w celu budowania głębi przestrzeni.

Uczniowie wykonali prace studyjne i szkice w różnych technikach rysunkowych i malarskich. Obserwacja skłaniała do wykonania prac, których tematami były: detal wybranych fragmentów natury oraz odwzorowanie, studiowanie elementów pejzażu i architektury. Prace powstawały w różnorodnych technikach (ołówku, węglu, kredce, akwareli, akrylu).

Młodzież mogła zapoznać się z zagadnieniami pleneru, doskonalić umiejętności manualne i warsztatowe, doświadczyć, czym jest praca w otwartej przestrzeni.

Młodzi adepci sztuki uczyli się również gotowości do podejmowania nowych wyzwań oraz odnajdywania się w sytuacjach związanych ze zmiennością pogody, pracy pod presją czasu i pojawiających się zmian związanych z planem realizacji zadań plenerowych.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację, próbowali sił w nowych tematach i technikach, wytrwale podejmowali nowe wyzwania dotyczące zagadnień: różnicowania środków wyrazu, perspektywy, budowy planów, posługiwania się różnymi narzędziami.

~ Marlena Szymczyk, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski W Parku Źródliska

Jesienny plener plastyczny klasy 2 A odbył się w dniach: 27, 28, 29 września oraz 1 i 4 października 2021 roku w Parku Źródliska w Łodzi. Temat pleneru zakładał studiowanie elementów pejzażu i architektury oraz interpretację przestrzeni za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej.

Zadaniem, wynikającym z założeń zajęć plenerowych, było doskonalenie umiejętności manualnych i warsztatowych, poprzez wnikliwą obserwację i studiowanie natury. Młodzież miała okazję obserwować zjawiska fizyczne, zachodzące w naturze oraz przekładać je na język plastyczny. Pierwszego i drugiego dnia pleneru, w ramach wyznaczonych zadań, powstawały szkice w oparciu o urokliwe miejsca, których w Parku Źródliska nie brakuje. Trzeciego i czwartego dnia rozpoczęto z kolei prace studyjne na większym formacie, na terenie łódzkiej Palmiarni. Wówczas miały miejsce korekty, dotyczące wyboru kadru czy ustalenia kompozycji. Niektórych uczniów zachwyciła różnorodność kształtów, form i bogactwo kolorów, choć dla niektórych była ona problemem. Nowe miejsce miało niebagatelny wpływ na charakter powstających tam prac. Malowanie w tak bujnej rzeczywistości, bogactwie roślin, uświadomiło uczniom wiele zjawisk i zagadnień plastycznych, które należy podejmować – notować bardzo szybko, realizując prace w plenerze, gdyż zjawiska oświetlenia ulegają ciągłym modyfikacjom.

Interpretacja przestrzeni w wypowiedzi plastycznej za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej w obrazie okazała się wyzwaniem: dobór środków wyrazu plastycznego do oddania charakteru, faktury, struktury liści, bryły korony drzew czy też rozwiązania kolorystyczne, budujące perspektywę powietrzną. Realizacja tych zagadnień wymagała wprowadzania zmian i korekt, podejmowania kolejnych prób, które zaowocowały powstaniem wielu wspaniałych prac. Nie przeszkodziły uczniom napotykane trudności – jesienne ochłodzenie, wskutek, którego należało przerwać plener, aby kontynuować go przy sprzyjającej aurze, podczas kolejnych dni.

Praca podczas drugiego pleneru miejskiego tej klasy zaowocowała wzrostem umiejętności manualnych i warsztatowych uczniów, pogłębiła się ich świadomość artystyczna i powstały pierwsze prace studyjne na większym formacie (50 na 70 cm). Uczniowie podejmowali bardzo trudne tematy: studiowali wodę, bujną roślinność, drobną architekturę . Próbowali oddać pogodę, porę dnia, nastrój i klimat miejsca. Napotykane trudności nie zniechęcały uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań artystycznych. Chętnie wprowadzali zmiany, proponowali inne rozwiązania, uczyli się na popełnianych błędach, co zaowocowało powstaniem bardzo ciekawych prac rysunkowych i malarskich.

~ Halina Chrapowicka-Ołubek, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski na Starym Cmentarzu

Plener malarski miał miejsce na Starym Cmentarzu w Łodzi. W otoczeniu przeważała dekoracyjność, związana z architekturą grobową oraz rzeźbą nagrobną. To dość niewielkie pole do popisu dla malarstwa pejzażowego, jednak mieliśmy do czynienia jeszcze z dużą ilością roślinności, która należy do świata natury.

Pierwsze szkice przedstawiały głównie detale architektury nagrobnej oraz detale roślinne - wyizolowane, bez kontekstu przestrzennego i narracyjnego. Wstępne korekty celowały więc właśnie w poszukiwanie kontekstu. Rozmawialiśmy o sposobach budowania zjawisk przestrzennych za pomocą waloru lub barwy oraz iluzji przestrzeni, osiąganej dzięki użyciu różnych rodzajów perspektyw – tej zbieżnej i wynikającej z niej wielkościowej oraz mojej ulubionej, perspektywy powietrznej. Kolejne korekty polegały na zadawaniu pytań. Interesowało mnie, na ile świadomie wykonywana jest praca. W ten sposób prowokowałam do werbalizacji podejmowanych działań oraz rozpoczęcia dyskusji o procesie tworzenia. Plener przebiegał bez zakłóceń, na które nie mamy wpływu – pogoda okazała się być łaskawa. Zostały wykonane szkice oraz rozpoczęte prace studyjne.

~ Joanna Kierzkowska-Kłys, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski w Parku na Zdrowiu

Zadaniem uczniów podczas zajęć plenerowych było wykonanie jednej pracy studyjnej w dowolnej technice malarskiej oraz minimum 10 szkiców rysunkowych i malarskich.

Celem pleneru było zagadnienie przestrzeni w naturze i obrazie. Uczniowie skupili się na wykonaniu pracy studyjnej w dowolnej technice ukazującej kontrast w przestrzeni wynikający z detali architektonicznych Muszli Koncertowej na tle otaczającej przyrody.

Zagadnienie to rozwinęło umiejętności manualne i warsztatowe uczniów, zdolność obserwacji i studiowania z natury. Uczniowie zapoznali się ze sposobami przedstawiania przestrzeni, nastroju i klimatu. Realizowanie studium architektury w połączeniu ze studiowaniem przyrody pozwoliło uczniom na wykorzystanie poznanych do tej pory środków przekazu plastycznego. Pogoda oraz warunki sprzyjały pracy oraz analizowaniu wybranych zagadnień. Powstały prace bardzo interesujące i różnorodne. Każdy uczeń starał się pokazać swoje subiektywne spojrzenie temat ćwiczenia. Wszystkie cele i założenia zostały spełnione.

~ Piotr Izydorczyk, opiekun artystyczny pleneru